Reklamačné podmienky

Reklamácie

Poškodenie počas prepravy prostredníctvom Slovenskej pošty

Postup pri poškodení, alebo úbytku obsahu poštovej zásielky je stanovený Poštovými podmienkami - Základné poštové služby, čl. 42.
Pošta prijme reklamáciu len vtedy, ak je uplatnená
a) pri dodaní poštovej zásielky,
b) v časovej lehote dvoch pracovných dní po jej dodaní.
V prípade podľa písm. b) reklamujúci musí predložiť poštovú zásielku v tom stave, v akom bola dodaná.
Reklamovať je teda nutné na pošte adresáta, pričom je nevyhnutné celú zásielku vrátane obalu predložiť pošte na prešetrenie a zistenie možných príčin škody a nárokov na náhradu škody.

Pri doručení prostredníctvom Slovenskej pošty odporúčame rozbaliť balíček vždy za prítomnosti doručovateľa. Zákazník musí spísať s poštou reklamačný protokol. To je nevyhnutná podmienka, aby sme mohli reklamáciu o poškodení počas doručenia Slovenskou poštou uznať. Bez reklamačného protokolu nemá zákazník nárok na nový tovar.

Poškodenie počas prepravy prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD

Pri doručení prostredníctvom kuriéra DPD odporúčame zásielku rozbaliť vždy za prítomnosti kuriéra. Zákazník musí spísať s kuriérom zápis o škode v prípade, ak zásielka nesie znaky poškodenia. To je nevyhnutná podmienka, aby sme mohli reklamáciu o poškodení počas doručenia spoločnosťou DPD uznať. Bez zápisu o škode nemá zákazník nárok na nový tovar. O zistení poškodenia je zákazník povinný informovať nás v lehote do 24 hodín (emailom).

Závady tovaru

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby. Prípadné chyby je kupujúci povinný neodkladne hlásiť dodávateľovi.

Postup vybavenia reklamácie

Kupujúci zašle / doručí chybný tovar na reklamáciu na vlastné náklady - na adresu predávajúceho. Zásielka musí byť označená viditeľne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: Reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, telefónne číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho, nebude prijatý! Spiatočnú cestu (po vybavení oprávnenej reklamácie) hradí predávajúci. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu.

V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci právo na: výmenu chybného tovaru za bezchybný poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny odstúpenie od zmluvy.

Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Ako náhle dostaneme Vašu správu o reklamácii, spojíme sa s Vami a dohodneme ďalší postup.